خبرهای استاد کت

این مجموعه آموزشی شامل 4 بسته و 12 قسمت میباشد.

 بسته 1
1 - شروع کردن
2 - چگونگی اتصال
3 - ضبط ابتدایی صدا
بسته 2
4 - ضبط ابتدایی می دی
5 - میکس ابتدایی
6 - ضبط پیشرفته صدا و پردازش 1/2
بسته 3
7 - ضبط پیشرفته صدا و پردازش 2/2
8 - روش های ساخت پیشرفته 1/2
9 - روش های ساخت پیشرفته 2/2
بسته 4
10 - درامز ، میکس و خروجی
11 - دیگر گردش کارها
12 - استفاده از تنظیم خودکار و دستگاه های کنترل از راه دور
...

دیدگاه خود را وارد کنید ///
دیدگاه کاربران ///